Anunt organizare concurs

16.04.2021

 

 

 

ANUNT privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert politici de sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017

În urma verificării dosarelor de candidatură, conform criteriilor stabilite și comunicate public pe pagina oficială a Academiei de Științe Medicale și Platforma de Informare Științifică - AngioNET, prin anunțul de organizare concurs, au rezultat următoarele:

 

 

 

 

-

Proba de interviu se va desfășura în data de 12.04.2021, ora 10:00, la Sediul Academiei de Științe Medicale din București, Bdul I.C. Brătianu nr. 1, sector 3.

 

Afișat astăzi, 07.04.2021

 

Descarcare document original

Academia de Științe Medicale organizează concurs în vederea ocupării unui post temporar în afara organigramei de Expert politici sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017.

 

A. Condiții generale necesare ocupării postului:

a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului economic și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

B. Condiții specifice necesare ocupării postului:

a) Studii, experiență, abilități și aptitudini recomandabile:

a. studii superioare în domeniul medicină;

b. experiență min. 10 ani în activitate clinică;

c. experiență min. 10 ani în derulare studii/proiecte de cercetare în domeniul medical;

d. experiență min 10 ani în functii de conducere in unități medicale/de cercetare în domeniul medical și/sau in funcții publice în conexiune cu dezvoltarea de strategii de dezvoltare in domeniul medicină;

e. raționament pozitiv, aptitudini de analiză și sinteză;

f. abilitatea de a lucra în echipe, pe teme de cercetare specifice proiectului, de a urmări termenele și rezultatele pe etape de cercetare;

g. deschidere și disponibilitate la abordări multidisciplinare și la schimbări raționale.

b) Atribuții, competențe și responsabilități:

a. responsabil pentru interpretarea datelor stiintifice rezultate pe temele de cercetare prin prisma concluziilor relevante pentru elaborarea de propuneri de imbunătătire a politicilor de sănătate publică din domeniul bolilor cardiovasculare si oncologice;

b. colaborarea cu responsabilii de teme de cercetare în vederea validării concluziilor legate de propuneril de imbunatățire a politicilor de sănătate publică din domeniul bolilor cardiovasculare și oncologice;

c. colaborarea cu prestatorul de servicii de analiză statistică pentru stabilirea contextului național/european/mondial în politici de sănătate publică din domeniul bolilor cardiovasculare si oncologice, precum și in ceea ce privește interpretarea complexă a datelor prelucrate in cadrul proiectului;

d. organizarea și participarea la reuniunile științifice din cadrul proiectului in vederea stabilirea oportunității unor modificări raționale și oportune din perspectiva politicilor de sanatate publica;

e. cooperarea permanentă și operațională cu directorul și managerul de proiect, în vederea respectării planurilor și programelor specifice proiectului și cunoașterea modului de realizare a sarcinilor de către membrii echipei de implementare a proiectului.

C. Calendarul de concurs:

- 06.04.2021 ora 16:00 – depunerea dosarele de înscriere la concurs;

- 07.04.2021 – evaluarea si afișarea selecției dosarelor de concurs;

- 08.04.2021 ora 16:00 – depunere contestații selecție dosare concurs;

- 09.04.2021 – afișare soluționare contestații;

- 12.04.2021 ora 10.00 – susținerea interviului;

- 13.04.2021 – afișarea rezultatului interviului;

- 14.04.2021 ora 16:00 – depunere contestații interviu;

- 15.04.2021 – afișare soluționare contestații

- 16.04.2021 – afișare și comunicare rezultate finale.

D. Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

c) documente care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

d) cazierul judiciar;

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae care cuprinde principalele date biografice și profesionale, date și persoane de contact.

Dosarul se depune la sediul Academiei de Stiinte Medicale din Bdul IC Bratianu nr. 1, sector 3, Bucuresti.

Detalii suplimentare: 0724 504 404

Bibliografie:

- Strategia nationala de sanatate 2014-2020

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

- 5 din cele 15 Programe nationale de sanatate publica derulate prin Ministerul Sanatatii

a) Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare – Covid-19;

b) Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;

c) Programul naţional de depistare precoce a cancerului în regim de screening organizat;

d) Programul naţional de management al registrelor naţionale;

e) Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;

- 6 din cele 15 Programe nationale de sanatate curative derulate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate:

- Programul naţional de boli cardiovasculare;

- Programul național de oncologie;

- Programul național de diabet zaharat;

- Programul național de tratament al bolilor neurologice;

- Programul naţional de boli endocrine;

- Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă.

- Ghiduri de practica clinica pentru diagnosticul, tratamentul şi urmărirea post terapeutică, în afecţiunile oncologice, ESMO

- Ghiduri ESC de practica medicala

- Primul plan strategic pentru Orizont Europa, Cluster 1 - Sanatate

- EU4Health Programme: 2021-2027.

Afișat, 22.03.2021